รายละเอียด

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / English for Office Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC138 Section 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Office Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

 

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ Microsoft Teams code:

oyef6sh

รายวิชา - ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน