รายละเอียด

การเขียนเชิงวิชาการ (Sec 1) / Academic Writing (Sec 1)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนเชิงวิชาการ (Sec 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic Writing (Sec 1)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

vnb3hh7

รายวิชา - การเขียนเชิงวิชาการ (Sec 1)

อาจารย์ผู้สอน