รายละเอียด

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข / Numerical Methods

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC217
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Numerical Methods
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

1. ค่าคลาดเคลื่อนและค่าประมาณ
1.1 ค่าคลาดเคลื่อน
1.2 ค่าประมาณ

กิจกรรม : อธิบาย มีการถาม ตอบและมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

1. ค่าคลาดเคลื่อนและค่าประมาณ
1.1 ค่าคลาดเคลื่อน
1.2 ค่าประมาณ
กิจกรรม : อธิบาย มีการถาม ตอบและมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

2. การหาค่ารากของสมการ
2.1 วิธีเชิงกราฟ
2.2 วิธีแบร็กเก็ตติ้ง
- วิธีแบ่งครึ่งช่วง
- วิธีวางผิดที่
2.3 วิธีเปิด
- วิธีทำซ้ำอย่างง่าย
- วิธีนิวตันราฟสัน
- วิธีเซแคนต์
- วิธีหาค่ารากของสมการที่มีหลายค่า
2.4 การหารากของระบบสมการไม่เชิงเส้น

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

2. การหาค่ารากของสมการ
2.1 วิธีเชิงกราฟ
2.2 วิธีแบร็กเก็ตติ้ง
- วิธีแบ่งครึ่งช่วง
- วิธีวางผิดที่
2.3 วิธีเปิด
- วิธีทำซ้ำอย่างง่าย
- วิธีนิวตันราฟสัน
- วิธีเซแคนต์
- วิธีหาค่ารากของสมการที่มีหลายค่า
2.4 การหารากของระบบสมการไม่เชิงเส้น
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

3. การหาค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข
3.1 การหาปริพันธ์ด้วยนิวตันโคทส์
- วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู
- วิธีประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป
- วิธีซิมส์สัน
3.2 การหาค่าปริพันธ์ของเศษส่วนย่อยที่ไม่เท่ากัน
- วิธีรอมเบิร์ก
- วิธีเกาส์

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

3. การหาค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข
3.1 การหาปริพันธ์ด้วยนิวตันโคทส์
- วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู
- วิธีประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป
- วิธีซิมส์สัน
3.2 การหาค่าปริพันธ์ของเศษส่วนย่อยที่ไม่เท่ากัน
- วิธีรอมเบิร์ก
- วิธีเกาส์
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

3. การหาค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข
3.1 การหาปริพันธ์ด้วยนิวตันโคทส์
- วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู
- วิธีประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป
- วิธีซิมส์สัน
3.2 การหาค่าปริพันธ์ของเศษส่วนย่อยที่ไม่เท่ากัน
- วิธีรอมเบิร์ก
- วิธีเกาส์
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

3. การหาค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข
3.1 การหาปริพันธ์ด้วยนิวตันโคทส์
- วิธีสี่เหลี่ยมคางหมู
- วิธีประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป
- วิธีซิมส์สัน
3.2 การหาค่าปริพันธ์ของเศษส่วนย่อยที่ไม่เท่ากัน
- วิธีรอมเบิร์ก
- วิธีเกาส์
กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

4. การแก้ระบบสมการ
4.1 วิธีเชิงกราฟ
4.2 รูปแบบของสมการเชิงเส้น
4.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
- วิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย
- วิธีกำจัดแบบเกาส์
- วิธีเกาส์ชอร์ดอง
- วิธีเกาส์ไซดอล
- วิธีลดรูปด้วยเมทริกซ์ LU

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

4. การแก้ระบบสมการ
4.1 วิธีเชิงกราฟ
4.2 รูปแบบของสมการเชิงเส้น
4.3 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
- วิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย
- วิธีกำจัดแบบเกาส์
- วิธีเกาส์ชอร์ดอง
- วิธีเกาส์ไซดอล
- วิธีลดรูปด้วยเมทริกซ์ LU

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

5. การหาเส้นสมการที่เหมาะสม
5.1 การหาเส้นสมการที่เหมาะสม
5.2 รูปของระบบสมการเชิงเส้น
- การหาเส้นสมการถดถอยอันดับหนึ่ง
- สมการถดถอยพหุนาม
- สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร
- รูปทั่วไปของสมการถดถอยเชิงเส้นน้อยที่สุด

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

5. การหาเส้นสมการที่เหมาะสม
5.1 การหาเส้นสมการที่เหมาะสม
5.2 รูปของระบบสมการเชิงเส้น
- การหาเส้นสมการถดถอยอันดับหนึ่ง
- สมการถดถอยพหุนาม
- สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปร
- รูปทั่วไปของสมการถดถอยเชิงเส้นน้อยที่สุด

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

6. การประมาณค่าในช่วง
6.1 การประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีนิวตัน
6.2 การประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีลากรองจ์
6.3 การประมาณค่าในช่วงด้วยวิธี สไปน์

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

6. การประมาณค่าในช่วง
6.1 การประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีนิวตัน
6.2 การประมาณค่าในช่วงด้วยวิธีลากรองจ์
6.3 การประมาณค่าในช่วงด้วยวิธี สไปน์

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

การแก้สมการเชิงอนุพันธ์
7.1 วิธีของออยเลอร์
7.2 วิธีของออยเลอร์ที่ปรับปรุง
7.3 ระบบสมการอนุพันธ์

กิจกรรม : อธิบาย บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ มีการถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น และมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็นการบ้าน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน