รายละเอียด

กระบวนการผลิต / Manufacturing Processes

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 25 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE102_TAK_วศ.บ.คก ปี 2 เทียบโอน
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Manufacturing Processes
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิศวกรรมเครื่องกล ปี 2 เทียบโอน

รายวิชา - กระบวนการผลิต

1. พื้นฐานของการผลิตในอุตสาหกรรม
1.1 การผลิตในอุตสาหกรรม
1.2 ประเภทของอุตสาหกรรม
1.3 ปัจจัยด้านการผลิต
1.4 วัสดุในทางวิศวกรรม

กิจกรรม :

1. พื้นฐานของการผลิตในอุตสาหกรรม(ต่อ)
1.4 วัสดุในทางวิศวกรรม
1.5 ความสัมพันธ์ของวัสดุกับกระบวนการผลิต
2. กรรมวิธีการผลิตเหล็ก
2.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กดิบ

กิจกรรม :

2. กรรมวิธีการผลิตเหล็ก (ต่อ)
2.2 กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า
2.3 กรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อ
2.4 ธาตุต่างๆที่ผสมในเหล็ก
2.5 มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม

กิจกรรม :

3. กรรมวิธีการหล่อโลหะ
3.1 การหล่อโลหะ
3.2 พื้นฐานของการหล่อโลหะ
3.3 การหล่อด้วยแบบหล่อทราย

กิจกรรม :

3.4 การหล่อด้วยแบบหล่อโลหะ
3.5 การหล่อด้วยกรรมวิธีอื่นๆ

กิจกรรม :

4. การขึ้นรูปวัสดุ
4.1 กระบวนการขึ้นรูปงานร้อน
4.2 กระบวนการขึ้นรูปงานเย็น
4.3 กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

กิจกรรม :

4. การขึ้นรูปวัสดุ (ต่อ)
4.3 กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
5. การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
5.1 กระบวนการกลึง
5.2 กระบวนการไส

กิจกรรม :

5. การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล(ต่อ)
5.3 กระบวนการตัด
5.4 กระบวนการเจาะ

กิจกรรม :

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

. การต่อวัสดุ
6.1 กระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลาย

กิจกรรม :

6. การต่อวัสดุ
6.2 กระบวนการเชื่อมแบบไม่หลอมละลาย
6.3 การบัดกรี
6.4 การต่อโดยใช้ตัวประสาน
6.5 กรรมวิธีการเชื่อมแบบอื่นๆ

กิจกรรม :

6. การต่อวัสดุ(ต่อ)
6.5 กรรมวิธีการเชื่อมแบบอื่นๆ
6.6 การยึดติดทางกล
7. พื้นฐานเบื้องต้นทางโลหะวิทยา
7.1 แผนภาพสมดุล

กิจกรรม :

7. พื้นฐานเบื้องต้นทางโลหะวิทยา(ต่อ)
7.2 แผนภาพสมดุลของเหล็กกับคาร์บอน
7.3 โครงสร้างโลหะ
7.4 กระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน

กิจกรรม :

8.การคิดต้นทุนทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
8.1 วิธีการคิดต้นทุนทางการผลิต
8.2 ระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิต

กิจกรรม :

8.การคิดต้นทุนทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพ(ต่อ)
8.2 ระบบการควบคุมคุณภาพในการผลิต
8.3 เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ
9. เทคโนโลยีช่วยในการผลิต
9.1 ความสำคัญคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
9.2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรม :

9. เทคโนโลยีช่วยในการผลิต (ต่อ)
9.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
9.4 การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ
9.5 หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

กิจกรรม :

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน