รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 34 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303_TAK_วศ.บ.อท. ปี 1 เทียบโอน
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 1 วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ปี 1 (เทียบโอน) 
SEC 2 วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ปี 1 (4 ปี)

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

บทที่ 1 โครงสร้างวัสดุ
1.1 โครงสร้างอะตอม
1.2 โครงสร้างผลึก


กิจกรรม : แนะนำลักษณะรายวิชา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนวิธีการวัดผลและประเมินผล
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

1.3 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก
1.4 โครงสร้างวัสดุกลุ่มต่างๆ
กิจกรรม : แนะนำลักษณะรายวิชา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนวิธีการวัดผลและประเมินผล
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

บทที่ 2 คุณสมบัติวัสดุ
2.1 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
2.2 คุณสมบัติเชิงกลและการทดสอบ

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

บทที่ 3 แผนภาพสมดุลเฟส
3.1 เฟสและกฎของเฟส
3.2 สารละลายของแข็งและสารประกอบ

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

3.3 การสร้างและวิเคราะห์แผนภาพสมดุลเฟส
3.4 แผนภาพสมดุลเฟสระบบ 2 ธาตุ

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

3.5 แผนภาพสมดุลของเหล็กกับคาร์บอน
กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

3.5 แผนภาพสมดุลของเหล็กกับคาร์บอน
กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

สอบกลางภาคเรียนตามตารางสอบ
กิจกรรม : การเข้าสอบ

บทที่ 4 วัสดุโลหะ
4.1 โลหะกลุ่มเหล็ก

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

4.2 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

4.3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุโลหะ
กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

บทที่ 5 วัสดุพอลิเมอร์
5.1 โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์
5.2 เทอร์โมพลาสติกและกระบวนการผลิต
5.3 เทอร์โมเซตติ้งและกระบวนการผลิต
5.4 ยางและกระบวนการผลิต

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

บทที่ 6 วัสดุเซรามิก
6.1 โครงสร้างเซรามิก
6.2 สมบัติเซรามิก
6.3 เซรามิกแบบเดิมและกระบวนการผลิต
6.4 เซรามิกวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

บทที่ 7 วัสดุผสม
7.1 วัสดุผสมจำแนกตามเฟสพื้น
7.2 วัสดุผสมจำแนกตามเฟสเสริมแรง
7.3 วัสดุผสมจำแนกตามลักษณะโครงสร้าง
7.4 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุผสม
7.5 คอนกรีต ไม้และยางมะตอย

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

บทที่ 8 การเสียหายของวัสดุ
8.1 การแตกหักของโลหะ
8.2 การสึกหรอ

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

8.3 การกัดกร่อนของโลหะ
8.4 การเสียหายเนื่องจากไฮโดรเจน
8.5 การเสื่อมสลายของพอลิเมอร์

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม
บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ
กิจกรรม : การเข้าสอบ

อาจารย์ผู้สอน