รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม ตาก (SEC_2) / Engineering Drawing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC301 ตาก (SEC_2)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม ตาก (SEC_2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ  (เทียบโอน)

ขอให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเรียน  ตามลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไลน์ (Line App) 

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ผ่านแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

นักศึกษาสามารถศึกษาทบทวนพัฒนาทักษะนอกเวลาหลังเรียน หรือศึกษาก่อนเรียน  เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์  Youtube ตามลิงค์ที่แจ้งไว้

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม ตาก (SEC_2)

บทที่ 1 แบบงานทางวิศวกรรม
1.1 แบบงานทางวิศวกรรม
1.2 มาตรฐานที่ใช้ในการเขียนแบบ
1.5 ปฏิบัติการร่างแบบ

กิจกรรม : แนะนำลักษณะรายวิชา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล
ทดสอบความรู้พื้นฐาน
ก่อนเรียน ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถาม และใช้ Power Point Presentation เรื่อง แบบงานทางวิศวกรรม
มีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการถาม และจะถามให้นักศึกษาตอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

บทที่ 2 การบอกขนาด
2.1 มาตรฐานการบอกขนาด
2.2 การบอกลักษณะผิวงาน
2.3 การบอกค่าพิกัดความเผื่อ
2.4 ปฏิบัติการบอกขนาด

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การบอกขนาด
การสรุปบทเรียนโดยครูและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน

บทที่ 2 การบอกขนาด
2.1 มาตรฐานการบอกขนาด
2.2 การบอกลักษณะผิวงาน
2.3 การบอกค่าพิกัดความเผื่อ
2.4 ปฏิบัติการบอกขนาด

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การบอกขนาด
การสรุปบทเรียนโดยครูและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน

บทที่ 3 การเขียนภาพฉาย
3.1 การเขียนภาพฉาย
3.2 การเขียนภาพช่วย
3.3 ปฏิบัติการเขียนภาพฉาย

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การเขียนภาพฉาย

บทที่ 4 การเขียนภาพตัด
4.1 ภาพตัด
4.2 กฎเกณฑ์การเขียนภาพตัดชนิดต่าง ๆ
4.3 สัญลักษณ์เกลียว
4.4 ปฏิบัติการเขียนภาพตัด

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การเขียนภาพตัด

บทที่ 5 การเขียนแบบสั่งงาน
5.1 จุดมุ่งหมายในการเขียนแบบภาพประกอบ
5.2 วิธีการเขียนแบบภาพประกอบ
5.5 ปฏิบัติการเขียนแบบสั่งงาน

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การเขียนแบบสั่งงาน

5.3 วิธีการวางภาพแยกชิ้น
5.4 วิธีการเขียนภาพแยกชิ้น
5.5 ปฏิบัติการเขียนแบบสั่งงาน

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การเขียนแบบสั่งงาน

บทที่ 6 การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน
6.1 การเขียนแบบสปริง
6.2 การเขียนแบบลิ่ม
6.3 การเขียนแบบตลับลูกปืน
6.4 การเขียนแบบเฟือง
6.5 ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 การเขียนภาพคลี่
7.1 ภาพคลี่
7.2 ชนิดของภาพคลี่
7.3 ปฏิบัติการเขียนภาพคลี่

กิจกรรม : ใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่
บทเรียนโดยการถาม และใช้
Power Point Presentation เรื่อง การเขียนภาพคลี่

บทที่ 8 คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
8.1 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Auto CAD 2014
8.2 การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม
8.3 คำสั่งควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ
8.4 ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
เขียนแบบ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการเขียนแบบ

บทที่ 9 คำสั่งในการเขียนแบบ
9.1 คำสั่งช่วยในการเขียนแบบ
9.2 ระบบพิกัดในการเขียนแบบ
9.5 ปฏิบัติการใช้คำสั่งในการเขียนแบบ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการเขียนแบบ

9.3 คำสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ
9.4 คำสั่งในการแก้ไขแบบ
9.5 ปฏิบัติการใช้คำสั่งในการเขียนแบบ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการเขียนแบบ

บทที่ 10 คำสั่งในการบอกรายละเอียด
ของแบบงานและการพิมพ์แบบ
10.1 คำสั่งในการเขียนตัวอักษร
10.2 คำสั่งในการสร้างบล็อค
10.6 ปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้คำสั่ง
ในการบอกรายละเอียด
ของแบบงานและการพิมพ์แบบ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการเขียนแบบ

10.3 คำสั่งในการบอกขนาด
10.6 ปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้คำสั่ง
ในการบอกรายละเอียด
ของแบบงานและการพิมพ์แบบ

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการเขียนแบบ

10.4 คำสั่งในการแทรกรูปภาพ
10.5 คำสั่งในการพิมพ์แบบ
10.6 ปฏิบัติการเขียนแบบโดยใช้คำสั่ง
ในการบอกรายละเอียด
ของแบบงานและการพิมพ์แบบ

กิจกรรม : ทดสอบย่อยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ บรรยาย พร้อมสาธิตการใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการเขียนแบบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน