รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า / Basic Electrical Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Electrical Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ใบงานที่ 1 กฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า
ใบงานที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหลอดอินแคนเด็สเซนต์กับเต้ารับ 1 จุด

กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 3 ระเบียบการปฏิบัติงานการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
ใบงานที่ 4 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์กับเต้ารับ 1 จุด

กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 5 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหลอดอินแคนเด็สเซนต์โดยใช้สวิทช์ 3 ทางกับเต้ารับ 1 จุด
ใบงานที่ 6 การติดตั้งสัญญานกริ่งไฟฟ้ากับเต้ารับ 1 จุด
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 7 การติดตั้งหลอดอินแคนเด็สเซนต์โดยใช้สวิทช์ 3 ทาง กับเต้ารับ 1 จุด ด้วยท่อ EMT
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 8 การติดตั้งหลอดอินแคนเด็สเซนต์โดยใช้สวิทช์ 3 ทาง ด้วยท่อ PVC
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 9 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 3
เฟส
ใบงานที่ 10 การติดตั้งสายควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบ Direct start
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 11 การติดตั้งสายควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบ Reversing after stop
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 12 การติดตั้งสายควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส แบบสตาร์-เดลต้า (Y – Δ)
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ใบงานที่ 13 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 13 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 13 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 13 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 13 การพันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 14 การพันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

ใบงานที่ 14 การพันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส
กิจกรรม : -บรรยาย power point
-ใบงานการทดลอง

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน