รายละเอียด

นันทนาการ / Recreation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13022001_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาความรู้ทั่วไป  ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการ และเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม

รายวิชา - นันทนาการ

อาจารย์ผู้สอน