รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า / Electrical Technical Education Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน