รายละเอียด

โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า / Electrical Technical Education Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 32027411
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Technical Education Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน