รายละเอียด

การประกันคุณภาพทางการศึกษา / Educational Quality Assurance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 30023302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Educational Quality Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การประกันคุณภาพทางการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน