รายละเอียด

การภาษีอากร / Taxation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 05000106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การภาษีอากร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Taxation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาดาวโหลดโปรแกรม MS Team มาใช้ในการเรียน และดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.education.rmutl.ac.th

 

รายวิชา - การภาษีอากร

อาจารย์ผู้สอน