รายละเอียด

การวางแผนภาษีอากร / Tax Planning

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC149
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวางแผนภาษีอากร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tax Planning
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา ดาวโหลดโปรแกรม MS Team และดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.education.rmutl.ac.th

 

รายวิชา - การวางแผนภาษีอากร

อาจารย์ผู้สอน