รายละเอียด

การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น / Auditing and Assurance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC135
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Auditing and Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา ดาวโหลด โปรแกรม MS Team มาใช้ในการเรียน และสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.education.rmutl.ac.th

รายวิชา - การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

อาจารย์ผู้สอน