รายละเอียด

การบัญชีต้นทุน / Cost Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC123
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีต้นทุน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cost Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม MS Team เพื่อใช้ในการเรียน และดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ใน www.education.rmutl.ac.th

รายวิชา - การบัญชีต้นทุน

อาจารย์ผู้สอน