รายละเอียด

การภาษีอากร 1 / Taxation 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การภาษีอากร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Taxation 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา เรียนแบบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Team ในการเรียน วิชานี้  เอกสารประกอบการสอน สามารถดาวโหลดได้ใน www.education.rmutl.ac.th

 

รายวิชา - การภาษีอากร 1

อาจารย์ผู้สอน