รายละเอียด

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล / Data Warehouse and Data Mining

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 36 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Warehouse and Data Mining
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
สอนโดยอาจารย์นรินทร์  จิวิตัน

SECTION 01
ให้นำรหัส 4gnqzgt เพื่อกรอกใน MS Teams ในห้อง CM_BBAIS105/Sec_1/คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

SECTION 02
ให้นำรหัส 9dnzypg เพื่อกรอกใน MS Teams ในห้อง CM_BBAIS105/Sec_2/คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

รายวิชา - คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน