รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ / Industrial Engineering Preparatory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE123_SEC_2 วศ.บ.อส.(เทียบโอน)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineering Preparatory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน