รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร / Calculus 3 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_Sec1 เข้าลิงค์ http://line.me/ti/g/3xAkdH0rIN

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_Sec 2 เข้าลิงค์ http://line.me/ti/g/rE8FrPfu6Y

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_Sec 3 เข้าลิงค์ http://line.me/ti/g/ZzwYeAWxBf

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น
-การคำนวณค่าปริพัทธ์ตามเส้นในปริภูมิสองมิติ
-การคำนวณค่าปริพัทธ์ตามเส้นในปริภูมิสามมิติ

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
-ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่หนึ่ง
-ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่สอง
-ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่สาม

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
-บทนำ
-สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1
-สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้
-สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
-ตัวอย่างการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
-สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2
-ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
แบบเอกพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
-ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
แบบไม่เอกพันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
-ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับ 2 ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว
แบบไม่เอกพันธ์โดยวิธีแปรพารามิเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
-ตัวอย่างการประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 2

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
-ผลการแปลงลาปลาซเบื้องต้นและการแปลงผกผัน
-การใช้ผลการแปลงลาปลาซในการหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้น

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
- หลักการอุปนัย
- การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ลำดับอนันต์
- บทนิยามของลำดับ
- กราฟของลำดับ
- ลิมิตของลำดับ

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

ลำดับทางเดียว
- บทนิยามของลำดับทางเดียว
- การทดสอบสำหรับทางเดียว
- การลู่เข้าของลำดับทางเดียว
อนุกรมอนันต์
- ผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์
- อนุกรมเรขาคณิต

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม
- การทดสอบการลู่ออก
- คุณสมบัติเชิงพีชคณิตของอนุกรม
- อนุกรมฮาร์โมนิก
การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม
- การทดสอบด้วยปริพันธ์
- อนุกรมพี

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม
- การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ
- การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบลิมิต
- การทดสอบด้วยอัตราส่วน
- การทดสอบโดยราก

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

การทดสอบการลู่เข้าหรือลู่ออกของอนุกรม
- อนุกรมสลับ
- การลู่เข้าสัมบูรณ์และการลู่เข้ามีเงื่อนไข
- อนุกรมกำลัง

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคคลอริน
- อนุกรมเทย์เลอร์สำหรับฟังก์ชัน
f รอบจุด x=a
- อนุกรมแมคลอริน
- การประมาณค่าฟังก์ชันโดยพหุนาม

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

อนุพันธ์เชิงตัวเลขและปริพันธ์เชิงตัวเลข
- อนุพันธ์เชิงตัวเลข
- ปริพันธ์เชิงตัวเลข
- หลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมู
- หลักเกณฑ์ซิมป์สัน

กิจกรรม : บรรยาย
ยกตัวอย่างในการคำนวณ
แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน