รายละเอียด

โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม / Engineering Metallurgy

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE110_SEC_3 วศ.บ.อส.(4ปี)2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Metallurgy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน