รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร / Calculus 1 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec1

เข้าลิงค์ http://line.me/ti/g/lMjgmH-5CI

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec2

เข้าลิงค์ http://line.me/ti/g/MMjXqmLupP

 

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง
- ชนิดต่างๆของฟังก์ชัน
- พีชคณิตของฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันประกอบ
- ฟังก์ชันผกผัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างปัญหา แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด

ลิมิตและความต่อเนื่อง
- ความหมายของลิมิต
- การหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน
- ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การหาอนุพันธ์
อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต
- ส่วนเปลี่ยนแปลง
- บทนิยามอนุพันธ์อนุพันธ์ฟังก์ชัน
- อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้บทนิยาม
- อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ ฟังก์ชันโดยปริยายฟังก์ชันอันดับสูง
- อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ
- อนุพนธ์ฟังก์ชันโดยปริยาย
- อนุพันธ์อันดับสูง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย
-อนุพันธ์ฟังก์ชันลอการึทึม
-อนุพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง
-อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
-อนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
-ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและอนุพันธ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

บทประยุกค์อนุพันธ์และรูปแบบไม่กำหนด
- อนุพันธ์ในทางเรขาคณิต
- ความเร็วและความเร่งบัดดล
- ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- อัตราสัมพัทธ์
- ค่าเชิงอนุพันธ์และการหาค่าโดยประมาณ
- รูปแบบยังไม่กำหนด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การหาปริพันธ์
-ความหมายและสัญลักษณ์ของการหาปริพันธ์
- การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
- การหาปริพันธ์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นฟังก์ชัน
ลอการึทึม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันชี้กำลัง
- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชัน
ไฮเพอร์โบลิก

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

เทคนิคการปริพันธ์
การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกส่วน
- รูปแบบการหาปริพันธ์โดยวิธีแยกส่วน
- ค่าปริพันธ์จากการหาปริพันธ์โดย
วิธีการแยกส่วน
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติและการหาปริพันธ์ฟังก์ชัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย
-รูปแบบของการแยกเศษส่วนย่อ
-ปริพันธ์จากการใช้เศษย่อย
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต
การหาปริพันธ์จำกัดเขต
-บทนิยามปริพันธ์จำกัดเขต
-ปริพันธ์จำกัดเขต
การหาความยาวเส้นโค้ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

การหาพื้นที่
- พื้นที่ภายใต้โค้ง
- พื้นที่ระหว่างโค้ง
การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

- ผลคูณจุด
- ผลคูณไขว้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน