รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ / Industrial Engineering Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE119_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน