รายละเอียด

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ / Industrial Engineering Pre-Project

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE117_SEC_1 วศ.บ.อส.(เทียบโอน)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineering Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน