รายละเอียด

กระบวนการผลิต / Manufacturing Processes

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE102_SEC_6 วศ.บ.อส.(เทียบโอน)1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Manufacturing Processes
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - กระบวนการผลิต

อาจารย์ผู้สอน