รายละเอียด

การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น / Welding and Sheet Metal Practice

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE107_SEC_2 นอกแผน
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Welding and Sheet Metal Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น

อาจารย์ผู้สอน