รายละเอียด

เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น / Welding and Sheet Metal Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE106_SEC_1 วศ.บ.อส.(4ปี)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Welding and Sheet Metal Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น

อาจารย์ผู้สอน