รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย/วท.บ.อภ1(4ปี) / Arts Of Using Thai

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย/วท.บ.อภ1(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts Of Using Thai
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วันเวลาเรียน  วันอังคาร เวลา 12.00-15.00 น

ผู้สอน อาจารย์รัศมี   ราชบุรี   เบอร์ 087-5744038 

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย/วท.บ.อภ1(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน