รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3 / Practical Skills in Animal Science 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Animal Science 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

          อ.เพชรน้ำหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์

          สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสำนักงานสัตวศาสตร์และประมง  

                   โทร.  082-273-8334            E-mail.  Petnamnueng@rmutl.ac.th

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3

ชี้แจงรายละเอียดวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
กิจกรรม : บรรยาย

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)

กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)

กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

เรียนวิชาทักษะวิชาชีพสัตวศาตร์ 3
(เฉพาะทาง ตามที่นักศึกษา เลือก : สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก)
กิจกรรม : - บรรยายหลักทฤษฎี
- ฝึกทักษะเฉพาะทาง
- งานมอบหมาย ( กรณีศึกษาการศึกษาอิสระ )

ทบทวน ซ่อมงาน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน