รายละเอียด

การควบคุมการผลิต / Quality Control

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE115_SEC_3 วศ.บ.อส.(เทียบโอน)3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การควบคุมการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quality Control
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การควบคุมการผลิต

อาจารย์ผู้สอน