รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม / Engineering Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC301_SEC_9 วศ.บ.สว
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน