รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication Section 17

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication Section 17
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams Code: z0k88qp

 

Microsoft Teams Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a42344d4ee7fc48cb940d64d3e4770c7f%40thread.tacv2/conversations?groupId=16080138-66b1-4643-82da-16b7e8225dfa&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน