รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication Section 4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication Section 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

This class (section 4, scheduled to meet on Thursdays from 1 pm - 4 pm) has been canceled.

 

Microsoft Teams Code:kji3x90

Microsoft Teams Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a56821ed0c96a4c789011e2958889a7ca%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8ba9f89-ea12-49d0-b522-18ee4f05a3b2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน