รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC 102_Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 0814693398 หรือ Facebook จีรสุดา  เกษมสุข 

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ที่ใต้ถุนตึก 80 พรรษา เพื่อนัดหมายในเรื่องการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน