รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / Listening and Speaking English for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สวัสดี นักศึกษาทุกคน ค่ะ

ขอนัดเรียนคาบแรกเวลา 8 - 12 โมง ที่ห้องเรียน 604 ตึก 80 พรรษา เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและรายวิชา

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน