รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103_Sec 6
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร. 0814693398 / Facebook จีรสุดา  เกษมสุข 

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ใต้ถุนตึก 80 พรรษา เพื่อนัดหมายในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน