รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / Information System Analysis and Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 43 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS911
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams Code วิชา BBAIS911 Information System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information System Analysis and Design BBAIS911_SEC_1 : zfwe2mm

Information System Analysis and Design BBAIS911_SEC_2 (จท) : vynjmgf

Information System Analysis and Design BBAIS911_SEC_3: blidhdt

ให้นักศึกษาทำการเลือก SEC ที่เรียนให้ถูกต้องด้วยครับ

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน