รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC 22 / English for Everyday Communication SEC 22

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC 22
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication SEC 22
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Hello Students.

1. This is the MS Team link for GEBLC101 SEC 22:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae70aac00f26446eeac4eab593a53c139%40thread.tacv2/conversations?groupId=33af094f-265d-4534-a954-f2551c0f405b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

2. Thise is the MS Team Classroom Code for GEBLC101 SEC 22: 

SEC 22 Please use this code to access the MS Teams Classroom : ifjrdmv

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน SEC 22

อาจารย์ผู้สอน