รายละเอียด

วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม / Methods of Engineering Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Methods of Engineering Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องเข้าคาบแรกเพื่อฟังคำชี้แจงก่อน

รหัสเข้า Microsoft Teams ของ sec-2: cz8dxi8

link เข้า Microsoft Teams ของ sec-2
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a023529a3f444498ba06462d0e3b63e0b%40thread.tacv2/conversations?groupId=eccd6c04-e2eb-4106-a63e-99cc57fd4f32&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน