รายละเอียด

กลศาสตร์วิศวกรรม / Engineering Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องเข้าคาบแรกเพื่อฟังคำชี้แจงก่อน

รหัสทีม Microsoft Teams ของ sec-1: qvgejm6

link เข้า Microsoft Teams ของ sec-1: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cc3922fe72d4c80878bf33993cb65af%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c52028e-4dd9-4413-b450-0c2fae7af863&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม Microsoft Teams ของ sec-2: cefpv1g

link เข้า Microsoft Teams ของ sec-2: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20aea2d6d5fe431ca259d38d03e8bfa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d9beb76-ed73-4ca3-b454-eff4756c952d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - กลศาสตร์วิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน