รายละเอียด

พลศาสตร์ / Dynamics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Dynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาต้องเข้าคาบแรกเพื่อฟังคำชี้แจงก่อน

รหัสทีม Microsoft Teams ของ sec-1: kwadcxi

link เข้า Microsoft Teams ของ sec-1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a759b27ede09f49d0adc521325d7ad0a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=68910d4a-9df7-4ef8-927a-789bc693ea7c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม Microsoft Teams ของ sec-2: 05s10v3

link เข้า Microsoft Teams ของ sec-2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b3094dad6774d258cae220d725ab4a6%40thread.tacv2/conversations?groupId=87101e87-ef50-4487-ae5a-fb9fb1eb8e11&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - พลศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน