รายละเอียด

เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ / Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ข้อมูล ณ เทอม 1/2563

ตอนนี้ในระบบทะเบียนรหัสวิชาเป็น BBAIS912 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งจะไม่ตรงกับในเล่มหลักสูตร

จึงให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ อาจารย์ธีรภพ แสงศรี

หากยังไม่มีรายวิชานี้ให้ดำเนินการขอเปิดเพิ่มในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

ให้เข้า Microsoft Teams Code : irnlppi

รายวิชา - เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน