รายละเอียด

ระบบโฟโตโวลตาอิก / Photovoltaic System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE158
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบโฟโตโวลตาอิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Photovoltaic System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบโฟโตโวลตาอิก

บทที่ 1 ทฤษฎีเบื้องต้นของดวงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และรังสีแสงอาทิตย์
- ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์
- การวัดพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายและฝึกปฏิบัติการวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 1 ทฤษฎีเบื้องต้นของดวงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์
- สถานการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- เทคโนโลยีการนำแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้า
- การวัดพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บทที่ 1 ทฤษฎีเบื้องต้นของดวงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์
- สถานการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- เทคโนโลยีการนำแสงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้า
- การวัดพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 2 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูล ฟิลแฟคเตอร์ และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
- โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์
- การวัดค่าแรงดัน – กระแสและไดโอดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และฝึกปฎิบัติการวัดค่าแรงดัน – กระแสและไดโอดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บทที่ 2 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูล ฟิลแฟคเตอร์ และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
- วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์
- การวัดค่าแรงดัน – กระแสและไดโอดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และฝึกปฎิบัติการวัดค่าแรงดัน – กระแสและไดโอดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บทที่ 2 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูล ฟิลแฟคเตอร์ และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
- ค่าฟิลแฟคเตอร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- การเขียนกราฟกระแส- แรงดันและกำลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการเขียนกราฟกระแส – แรงดันและกำลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บทที่ 3 มาตรฐานและการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
- ความสำคัญของการรับรองคุณภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- มาตรฐานการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิกอน
- การทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิกอน

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิกอน

บทที่ 3 มาตรฐานและการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
- มาตรฐานการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิกอน
- การทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิกอน

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิกอน

บทที่ 3 มาตรฐานและการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์
- มาตรฐานการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง
- มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- การทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง
กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง


สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 4 อุปกรณ์ประกอบระบบโต้โวลตาอิคและการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน
- องค์ประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 4 อุปกรณ์ประกอบระบบโต้โวลตาอิคและการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
- อินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- แบตเตอรี่ที่ใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 4 อุปกรณ์ประกอบระบบโต้โวลตาอิคและการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
- เครื่องชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 5 การออกแบบระบบโตโวลตาอิค
- การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายและฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

บทที่ 5 การออกแบบระบบโตโวลตาอิค
- การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายและฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

บทที่ 5 การออกแบบระบบโตโวลตาอิค
- การออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
- การออกแบบระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายและฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

บทที่ 5 การออกแบบระบบโตโวลตาอิค
- การประมาณการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปรายและฝึกปฏิบัติการประมาณราคาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน