รายละเอียด

การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร / Electrical System Installation Inside and Outside Building

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE149
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical System Installation Inside and Outside Building
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

บทที่ 1 ความปลอดภัยในการติดตั้งไฟฟ้า
- ประโยชน์และอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า
- มตราฐานการต่อสายไฟ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการต่อสายไฟแบบต่าง ๆ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในการติดตั้งไฟฟ้า
- มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า
- มาตรฐานการต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า

บทที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- การเดินสายแบบตีกิ๊ปเดินลอยในอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟแบบตีกิ๊ปเดินลอย

บทที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- การเดินสายแบบตีกิ๊ปเดินลอยในอาคาร
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟแบบตีกิ๊ปเดินลอยและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

บทที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- การเดินสายในท่อร้อยสายไฟ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟ

บทที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- การเดินสายในท่อร้อยสายไฟ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟแบบร้อยท่อ

บทที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- การเดินสายในท่อร้อยสายไฟ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟแบบร้อยท่อ

บทที่ 2 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
- การเดินสายในท่อร้อยสายไฟ
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟแบบร้อยท่อและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 3 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟภายนอกอาคาร

บทที่ 3 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟภายนอกอาคาร

บทที่ 3 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟภายนอกอาคาร

บทที่ 3 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟภายนอกอาคาร

บทที่ 3 การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร
- การเดินสายไฟภายนอกอาคาร
- การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

บทที่ 4 การติดตั้งระบบการต่อลงดิน
- มาตรฐานระบบการต่อลงดิน
- การวัดค่าความต้านทานดิน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการวัดค่าความต้านทานดิน

บทที่ 4 การติดตั้งระบบการต่อลงดิน
- วัสดุอุปกรณ์ระบบการต่อลงดิน
- วิธีการติดตั้งระบบการต่อลงดิน

กิจกรรม : บรรยาย อภิปรายและฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบการต่อลงดิน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน