รายละเอียด

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / Sustainable Tourism

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sustainable Tourism
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ดังนี้

โทร. 086-428 2971

Email: sirisak62@rmutl.ac.th

Line ID: 0864282971

รายวิชา - การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์ผู้สอน