รายละเอียด

ประวัติศาสตร์ศิลป์ / History of Art

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ประวัติศาสตร์ศิลป์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : History of Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ดังนี้

โทร. 086-428 2971

Email: sirisak62@rmutl.ac.th

Line ID: 0864282971

รายวิชา - ประวัติศาสตร์ศิลป์

แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ  

อาจารย์ผู้สอน