รายละเอียด

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2 / Telecommunications Laboratory 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE213_SEC_2-L1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Telecommunications Laboratory 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 2

1. ความปลอดภัยการส่งสัญญาณทางแสง และมาตรฐานสายการส่งสัญญาณทางแสง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

2. อุปกรณ์การสายส่งสัญญาณทางแสง และเครื่องมือวัดสัญญาณทางแสง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

2. อุปกรณ์การสายส่งสัญญาณทางแสง และเครื่องมือวัดสัญญาณทางแสง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

3. การจำแนกสายใยแก้วนำแสงและการทดสอบ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

3. การจำแนกสายใยแก้วนำแสงและการทดสอบ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

4. การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

4. การเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

5. การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดทางแสงในงานการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

6. ความปลอดภัย และมาตรฐานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

7.อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ในการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นเบื้องต้น
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

7.อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ในการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นเบื้องต้น
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

8. ประเภทเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการทดสอบ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

8. ประเภทเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการทดสอบ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

9. การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นเบื้องต้น
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

10.การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดสำหรับ เครือข่ายอีเทอร์เน็ต
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน : STEM Ed.
- บรรยาย ประกอบยกตัวอย่าง
- แก้โจทย์ปัญหา
- จำลองการทำงาน
- สร้างชิ้นงานต้นแบบ
- วัดและทดสอบ
- สรุปการทดลอง
สื่อการสอนที่ใช้ :
- กระดาษดำ
- PPT
- โปรแกรมจำลอง
- Youtube
- Facebook
- ชุดทดลอง

สอบปฏิบัติ
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ

สอบปฏิบัติ
กิจกรรม : สอบปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน