รายละเอียด

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ / Critical and Analytical Reading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC112 Section 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Critical and Analytical Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ  Microsoft Teams Code: 5ub64ju

 

รายวิชา - การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

อาจารย์ผู้สอน