รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น / Basic Electronic

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE404
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Electronic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
และ ให้เนื้อหาเกี่ยวกับการปรับเทียบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : ยกตัวอย่าง จริงประกอบ

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานของตัวต้านทาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานตัวเหนี่ยวนำ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานตัวเก็บประจุ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานสารกึ่งตัวนำ และ ไดโอด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานไดโอดชนิดพิเศษ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานทรานซิสเตอร์ชนิด BJT
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานทรานซิสเตอร์ชนิด BJT
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานทรานซิสเตอร์ชนิด FET
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานทรานซิสเตอร์ชนิด FET
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานไธริสเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานทรานสดิวเซอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานทรานสดิวเซอร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานออปแอมป์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

เรียนรู้คุณสมบัติและการใช้งานโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
พร้อมสื่อ เช่น power point
ใบงานประกอบการทดลอง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน