รายละเอียด

การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง / Implementation of Advanced Spreadsheet

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Advanced Spreadsheet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

BBAIS807_SEC_1

ลิงค์สำหรับเข้าร่วม Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a64d8e27d8cb348f0a3f4f1499c6bf6f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=57d8424c-06fc-4ca5-b846-59d1ec1b7fed&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

BBAIS807_SEC_2

ลิงค์สำหรับเข้าร่วม Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aefdc72cb87f04029af8432add7f04105%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d967e63-afaf-486b-8997-57a6116af4e6&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง

แนะนำและชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม : Course Syllabus

บทที่ 1 สูตรคำนวณ Formula & Function
- สูตรคำนวณและตัวดำเนินการ
- การสร้างสูตร แก้ไขสูตรคำนวณที่ซับซ้อน
- การสร้างสูตรคำนวณด้วย Function, Formulas และ Quick Analysis
- การใช้ Range และสูตรแบบ Array
- ข้อผิดพลาดจากการสร้างสูตรแบบ Array

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรคำนวณ
- Workshop การสร้างสูตร

- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มคำนวณค่าและตรีโกณมิติ
- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มวันที่และเวลา
- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มเปรียบเทียบ (Logical)
- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มสถิติ (Statistical)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรคำนวณ
- Workshop การสร้างสูตร

- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มการเงิน (Financial)
- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มข้อความ (Text)
- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มค้นหาและอ้างอิง (Lookup & Reference)
- การใช้งานฟังก์ชั่นกลุ่มฐานข้อมูล (Database)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรคำนวณ
- Workshop การสร้างสูตร

บทที่ 2 การจัดเรียงและกรองข้อมูล
- สร้างตารางข้อมูล (Table)
- คัดกรองข้อมูล (Filter)
- กำหนดเงื่อนไขการแสดงผลการกรอง
- กรองข้อมูลด้วย Slicer
- การเรียงลำดับข้อมูล Sort

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการจัดเรียงข้อมูลและกรองข้อมูล
- Workshop การจัดเรียงข้อมูลและกรองข้อมูล

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Sparklines
- สร้างกราฟ(แผนภูมิ) Sparklines
- เปลี่ยนประเภทกราฟ Sparklines
- ปรับแต่งกราฟ Sparklines
- แก้ไขข้อมูลกราฟ Sparklines

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Sparklines
- Workshop การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Sparklines

บทที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข (Condition Formatting)
- จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Condition Formatting)
- ล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Condition Formatting)
- การแก้ไขและจัดการกฎที่ใช้ในการจัดรูปแบบ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข
- Workshop จัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 รายงานข้อมูล PivotTable, PivotChart
- เตรียมข้อมูลสำหรับสร้าง PivotTable
- การสร้าง PivotTable
- วิเคราะห์ตัวเลขด้วย PivotChart
- คัดกรองข้อมูลด้วย Timeline และSlicer
- สร้างการเชื่อมต่อตัวกรอง (Filter Connections)
- เปลี่ยนฟังก์ชั่นสรุปค่า และแสดงค่า

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการทำรายงานข้อมูล PivotTable, PivotChart
- Workshop การทำรายงานข้อมูล PivotTable, PivotChart

บทที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Chart (Graph)
- การสร้างกราฟ (Chart)
- การจัดรูปแบบจากองค์ประกอบ Format Selection
- การแก้ขุดข้อมูล (Edit Data)
- การจัดองค์ประกอบของกราฟ (Chart Element)
- กรองชุดข้อมูลของกราฟ (Chart Filter)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Chart
- Workshop วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Chart

บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล (What-if Analysis)
- การสร้างตารางข้อมูล (Data Table)
- การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
- สถานการณ์สมมุติ (Scenarios)
- การแก้ไขสถานการณ์สมมุติ
- การลบสถานการณ์สมมุติ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล (What-if Analysis)
- Workshop การวิเคราะห์ข้อมูล (What-if Analysis)

บทที่ 8 การลิงค์สูตรและตรวจสอบสูตร
- การสร้างลิงค์ภายในเวิร์กชีต
- ลิงค์เซลล์ระหว่างเวิร์กชีต
- การอ้างอิงจากหลายๆ เวิร์กชีต
- การลิงค์ระหว่างเวิร์กบุ๊ก
- การวางค่าผลลัพธ์แทนที่สูตร
- แสงดสูตรในเวิร์กชีต

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการลิงค์สูตรและตรวจสอบสูตร
- Workshop การลิงค์สูตรและตรวจสอบสูตร

- แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและเซลล์
- ข้อผิดพลาดและการแก้ไข
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร (Error Checking)
- ประเมินสูตรทีละขั้น (Evaluate Formula)
- หน้าต่างตรวจสอบเซลล์และสูตร (Add Watch)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการลิงค์สูตรและตรวจสอบสูตร
- Workshop การลิงค์สูตรและตรวจสอบสูตร

บทที่ 9 สร้างรหัสผ่านและป้องกันเอกสาร
- สร้างรหัสผ่านให้เวิร์กบุ๊ก (Protect Workbook)
- สร้างการป้องกันเซลล์และเวิร์กชีต
- สร้างการป้องกันและแชร์ไฟล์ (Protect & Share)
- ตั้งค่าความปลอดภัยของไฟล์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติสร้างรหัสผ่านและป้องกันเอกสาร
- Workshop สร้างรหัสผ่านและป้องกันเอกสาร

บทที่ 10 Macro & Office Apps
- การสร้าง, การบันทึก, การแก้ไข และการเรียกใช้ Macro
- กำหนดมาโครให้กับเมนูและออบเจ็กต์
- การดาวโหลดและติดตั้ง My Apps
- การเรียกใช้งาน Office Apps
- การตรวจสอบ My Apps บนเว็บไซต์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการสร้าง Macro & Office Apps
- Workshop การสร้าง Macro & Office Apps

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน