รายละเอียด

เขียนแบบเทคนิค / Technical Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51020103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบเทคนิค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Technical Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบเทคนิค

อาจารย์ผู้สอน